• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Nye Alversund barneskule

Sammen med Skanska Norge, prekvalifiserte Og Arkitekter seg som en av seks grupper til en pris- og designkonkurranse med samspill. Konkurransen omfattet nye Alversund barneskule for 450 elever (1. til 7. klasse), fritidsklubb, flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Konkurranseprosjektet skulle i tillegg vise omriss på tomten for et eventuelt fremtidig konkurransebasseng og 11er fotballbane, samt garderobeanlegg.

Utdrag fra juryens rapport:

«Skoleanlegget er foreslått plassert som et langstrakt anlegg bestående av to hovedvolumer etter hverandre med flerbrukshallen nærmest tomtegrensen i nordvest og skolebygget lengst mot sydøst. Forslagstiller har valgt plassering og konsept for å minimalisere terrenginngrepene, ta vare på de beste arealene på tomta for å skape mest mulig optimale utomhusarealer. Dette gir en god landskapstilpasning, forsenket mellom de tilliggende høydedrag.»

«Gang- og sykkelveiene forbi skolen er godt løst med tydelige, separerte traséer. Hovedinngangen er tydelig og logisk plassert i forhold til kjøreadkomst og kiss & ride. Skolens plassering gir gode og skjermede arealer for småskolen med en aktivitetsgate og ulike aktivitetssoner langs gangsonen i sydvest med en tiltalende og variert utforming.»

«Fellesarealer som kantine med kantinekjøkken, mat & helse og bibliotek er organisert i en egen enhet i tilknytning til amfiet. Kantinen er organisert rundt skolens felles amfi sammen med mat & helse og bibliotek. Plasseringen er sentral og riktig i forhold til hvordan hovedkonseptet er organisert. Det er godt med dagslys og utsyn.»