• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Brann stadion regulering

Planområdet på 44,1 daa ligger på Nymark i Årstad bydel, og omfatter Brann stadion og tilgrensende områder. Planforslaget tilrettelegger for studentboliger innenfor det kombinerte formålet i gjeldende reguleringsplan. Det tilrettelegges også for en oppgradering av deler av Brann stadions tribune- og publikumsfasiliteter, samt av deler av veiarealet og oppholdsarealet rundt anlegget.

Bakgrunnen for planarbeidet er å gi Sportsklubben Brann og Brann stadion mulighet til å utnytte gjeldende reguleringsplans bygningsvolum på en fleksibel måte, og samtidig kunne bidra til å bedre klubbens økonomiske situasjon.

Brann har inngått en intensjonsavtale med Studentsamskipnadene på Vestlandet (Sammen), som skal kjøpe boligdelen når den er utbygget. Det legges til rette for 293 studentboliger med plass til 343 beboere i tribune sør samt i svingene sørøst og sørvest. Dagens tribune sør forutsettes revet og erstattes av ny tribune langs søndre langside. Sving sørøst, som i dag er åpen, lukkes med ny tribune og studentboliger. Det tilrettelegges for nye publikumsfasiliteter for Brann.

Planen holder seg innenfor byggehøyder og volum i gjeldende plan, og det er i hovedsak snakk om en formålsendring. Tema som støy, trafikksikkerhet, parkering, uteoppholdsarealer, dagslys, innsyn, utsyn, renovasjon og kultur- og bygningsmiljø har vært vesentlige.