• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Om oss

Og Arkitekter er blant Vestlandets største arkitektkontorer. Vi er 42 ansatte som utgjør et kompetent og kreativt arbeidsfellesskap. Sammen representerer vi allsidig og lang erfaring som spenner over hele arkitekturfeltet, fra design til urbanisme. Vi kan derfor møte nye oppgaver med en kombinasjon av soliditet, tradisjon, nytenkning og kreativitet – alltid med entusiasme, metodisk tilnærming og effektiv gjennomføring som mål.

Våre prosjekteringsoppgaver er mangfoldige og omfatter blant annet skoler, boliger, næringsbygg, hoteller, omsorgsbygg, helsebygg, barnehager og plan-, regulerings- og utredningsoppgaver.

Stabilitet, erfaring og kompetanse er avgjørende faktorer for å drive god forretning over lang tid. Og Arkitekter vektlegger kunnskapsoverføring fra nøkkelpersoner med livslangt virke til nyutdannede medarbeidere, uten at dette står i veien for en svært viktig kreativ utvikling. Vi søker å skape trygge omgivelser og rammer for våre medarbeidere, hvor åpenhet og respekt legges til grunn for et godt samarbeid, en god læringsprosess og felles faglig utvikling.

Oppgaveløsing og metoder

Den gode prosessen trives best i trygge omgivelser, og defineres av entusiasme og engasjement. Entusiasme og glede i en arbeidsprosess gjenspeiles i prosjektet, samtidig som fokus på samarbeid gir økt felles kompetanse og erfaring. På denne måten er vi et kontor i stadig utvikling som søker nye formsvar og tilnærminger til nye oppgaver.

Vi møter alle oppgaver med innlevelse og ydmykhet for deres særtrekk. Det settes sammen en prosjektorganisasjon hvor roller og ansvarsoppgaver er klarlagte. Oppgaveløsing er en prosess med flere aktører, der samspillet med – og dynamikken i relasjon mellom arkitekt og oppdragsgiver er sentral. Arkitektens viktigste rolle er å favne helheten, trekke ut essensen av brukerens aktivitet og selvforståelse, omforme disse til behov og krav som skal danne grunnlag for form, struktur, materialitet og opplevelseskvaliteter i de bygg vi sammen skaper. Dette skal så formes til helhet og være praktisk tjenlig, ha miljømessige og estetiske kvaliteter og kunne realiseres innenfor gitte økonomiske rammer. Ved oppstart av nye oppdrag etableres en grundig forståelse av prosjektets og/eller tomtens kvaliteter. Målsetningen er å avdekke og videreføre disse, for så å tilføre ytterligere kvalitet. Gjennom styrte prosesser og etablerte metoder utvikler vi sammen med oppdragsgiver en visjon og et idéinnhold for oppgaven som skal løses.

Bærekraftig og holdbar arkitektur

God arkitektur er miljøriktig, energieffektiv og holdbar. Vår tids utfordringer skal løses på måter som er holdbare og bærekraftige. Vi har over de siste år utviklet kompetanse og prøvd ut ulike tilnærminger og ulik grad av energieffektive bygg i realiserte så vel som i konkurranseforslag.

Vi bygger samfunn, og vi skaper hver dag en liten bit av fremtiden – til beste for våre oppdragsgivere, og på vegne av et større fellesskap.