• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Reguleringsplanarbeid for Rolland borettslag

  • Kommunenes saksnr.: 201708238
  • Vår ref.: 16004
  • Dato: 20. april 2017

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet ny igangsetting av detaljregulering for Åsane, gnr 208, bnr 207 mfl. Rolland borettslag, Bergen kommune.

Vestlandske boligbyggelag, Vestbo, er tiltakshaver for planarbeidet.
Og Arkitekter as er utførende plankonsulent.

Planområdet ligger på Rolland like øst for Åsane senter i Bergen kommune. Planområdet er ca. 7,0 daa. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg.

Gjeldende reguleringsplan er: ÅSANE. ROLLAND-STORÅSEN, R2, R3 OG R6, VESTBO BLOKK/SMÅHUS. PlanID 3685200. Området er regulert til blokkbebyggelse med maksimalt fire etasjer.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge adkomsten til blokkene i borettslaget iht. universell utforming. Dette inkluderer heis og nye trappeløp i alle oppganger, parkeringskjeller og påbygg av 1 ny etasje på alle 4 blokker med totalt 30 nye leiligheter.

Innspill og merknader kan sendes skriftlig til: Og Arkitekter as, Pb. 24, 5819 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no, og merkes Rolland borettslag regulering.

Frist for merknader er satt til 26. mai 2017.

Prosessen skal gjennomføres som en parallell detaljregulering og byggesak. Nabovarsling i byggesak og søknad om rammetillatelse vil skje parallelt med myndighetsbehandling av reguleringssøknaden. Byggetillatelse vil kunne tildeles samtidig med politisk vedtak og stadfesting av reguleringsplan. Stedsanalyse uten høring skal være en del av planarbeidet.

Planforslaget vil utarbeides etter merknadsfristens utløp. Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Bergen kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til Bergen kommune. Etter første gangs behandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

For mer informasjon om reguleringsplaner og planprosesser vises det til: Plan- og bygningsloven. Tilsvarende informasjon som i dette brev er tilgjengelig på ogarkitekter.no/kunngjoringer. Her finner du også notat fra oppstartsmøte, datert 03.03. 2017. Mer informasjon kan du få ved å kontakte Og Arkitekter as ved Gunnar K Rosendahl, tlf. 924 72 981.