• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Detaljreguleringsplanarbeid for Mindemyren, delfelt S25

  • Vår ref.: 170750
  • Dato: 20.05.19

I medhold av PBL § 12-8 varsles det herved oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Årstad, Gnr. 159, Bnr. 463, Mindemyren, Delfelt S25, Inndalsveien i Bergen kommune.

JM Norge AS er forslagsstiller. Og Arkitekter AS er utførende konsulent for planarbeidet.

Planområdet ligger ved Solheimsvatnet, på motsatt side av Inndalsveien fra Høgskolen i Bergen, ca. 50 meter sør for Kronstsad bybanestopp. I områdeplan for Mindemyren ligger planområdet i område S25. I forslag til ny KPA ligger planområdet i sone 2 / byfortettingssone. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Innspill eller merknader kan sendes skriftlig til:
Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no.

Frist for merknader er satt til 26. juni 2019.

Spørsmål kan rettes på e-post til Og Arkitekter ved Karen S. Reinholdtsen eller på tlf. 975 34 313.