• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Detaljregulering for Kanalveien 52

  • Kommunens saksnr.: 201743843
  • Vår ref.: 180030
  • Dato: 15.06.18

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Årstad, gnr. 159, gnr. 190, Kanalveien 52, Bergen kommune. Samtidig varsles det oppheving av reguleringsplanen Årstad. gnr 159 bnr 190, Kanalveien, Plan-ID 4890104.

Forslagsstiller er Rasmussen Eiendom AS og AF Gruppen Norge AS representert ved LAB Eiendom.
Utførende konsulent for planarbeidet er Og Arkitekter AS.

Planområdet ligger mellom Solheimsvatnet og Leaparken. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for kontor- og boligbebyggelse, samt publikumsrettet virksomhet ut mot Kanalveien, i tråd med overordnet planverk. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under oppfangskriteriene i Forskrift om konsekvensutredninger.

Planområdets størrelse er ca. 9,5 daa. Store deler av tomten er allerede sprengt ut. Området er i gjeldende kommuneplan satt av til I/K/L7 Næringsbebyggelse, og til Sentrumskjerne S19 og Byfortettingssone BY2 i forslag til ny KPA2016. I gjeldende reguleringsplan, områdeplan for Mindemyren, er den aktuelle tomten regulert til sentrumsformål (felt S15).
Avgrensningen av planområdet fremgår av varslingskart. Det er i tillegg produsert en byromsanalyse, som viser planområdet i en større sammenheng.
Merknader og innspill til planoppstart sendes til: Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no, og merkes "180030, Kanalveien 52".

Frist for merknader er satt til 10.08.2018.

Planforslaget vil utarbeides etter merknadsfristen. Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Bergen kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Etter første gangs behandling vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Da vil det være mulig å komme med merknad til selve planforslaget, før videre politisk behandling.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Og Arkitekter ved Kari Dalland, tlf. 55 30 06 00.