• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Detaljregulering i Hjortevegen

  • Kommunens saksnr.: 201813246
  • Vår ref.: 180350
  • Dato: 05.09.18

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det om oppstart av detaljregulering for Fana, gnr. 40, bnr. 542 m.fl., Hjortevegen, Reguleringsplan.

Forslagsstiller er Myrild Eiendom AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Og Arkitekter AS.

Planområdet ligger på Skjold og utgjør eiendommene Hjortevegen 15, 17 og 19. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse i tråd med overordnede planer. Planarbeidet er vurdert til ikke å kreve konsekvensutredninger.

Planområdets størrelse er ca. 7,1 daa. Eiendommene er i dag bebygget med tre eneboliger med tilhørende private hager, og avkjørsel til hver tomt. Området er i gjeldende kommuneplan satt av til bebyggelse og anlegg. I forslag til ny KPA2016 ligger området i byfortettingssone (sone 2). Tomtene er i dag regulert i Fana, gnr. 40, bnr. 7, Skjold fra 1956 (PlanID: 30350000).

Avgrensningen av planområdet fremgår av vedlagte kart. Plangrensen er satt i samarbeid med Bergen kommune, og inkluderer i tillegg til utbyggingsområdet blant annet snarveien til Sætervegen og to boligtomter langs denne. Referat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune, og flere opplysninger finner du i vedleggslisten til høyre.

Vi inviterer til medvirkning i den kommende planprosessen. Det vil vurderes behov for et særskilt møte med naboene til planområdet underveis i planprosessen. Merknader og innspill ved planoppstart som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov merkes «180350, Hjortevegen», og kan sendes til:

Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no.

Frist for merknader er satt til 24.10.2018.

Planforslaget vil utarbeides etter merknadsfristen. Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Bergen kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Etter første gangs behandling vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Da vil det igjen være mulig å komme med merknad til selve planforslaget, før videre politisk behandling.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Og Arkitekter ved Terje Grøstad, mob. 975 54 391.