• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Planarbeid for Brann Stadion

  • Kommunens saksnr.: 201620540
  • Vår ref.: 150930
  • Dato: 14.09.16

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Årstad, Gnr 162 Bnr 1224 mfl., Brann stadion, Bergen kommune.

Hvem

Brann Stadion AS er forslagstiller for planarbeidet.
Og Arkitekter as er plankonsulent for planarbeidet.

Hvor

Planområdet har adresse Kniksens plass 1, ved Nymark, og omfatter Brann stadion og deler av området rundt, i bydelen Årstad i Bergen kommune. Det er vedlagt er et oversiktskart som viser planområdet i større sammenheng, et kart som viser plangrense for planområdet, samt et kartutsnitt fra gjeldende arealdel av kommuneplanen.

Planområdet er på 44,1 daa. Området er i gjeldende kommuneplan satt av til idrettsanlegg. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til idrettsanlegg, barnehage, kombinert bebyggelse- og anleggsformål, samt diverse vegformål og noe grønnstruktur.

Hva

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å supplere dagens kombinerte formål med bolig. Dagens tribune sør forutsettes revet og det legges opp til å bygge studentboliger i 3 etasjer (regnet fra terrengnivå mot sør) i samarbeid med Studentsamskipnaden i Bergen integrert med ny tribune i tilknytning til stadionanlegget.

Arbeidet med planen vil også kunne medføre andre mindre endringer, men det forutsettes at den eksisterende planens begrensninger for byggets utstrekning og høyde ikke endres. Planprosessen vil også utrede avkjørsler og internveier i området og det vil eventuelt medføre mindre justeringer for disse.

Mer informasjon

Alle naboer og grunneiere samt offentlige og private høringsinstanser inviteres til informasjonsmøte og medvirkning tirsdag 20.09.16 kl. 19:00-20:30 på Brann Stadion, inngang 9, om de planlagte endringer og planprosessen videre. Sportsklubben Brann, Og Arkitekter og Studentsamskipnaden i Bergen vil da kunne svare på spørsmål knyttet til planen.