• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Reguleringsendring på Liabotn

  • Kommunens saksnr.: 201706833
  • Vår ref.: KSR
  • Dato: 11.12.17

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet igangsetting av arbeid med reguleringsendring for Liabotn, Midtun (PLAN-ID 4830100 ) i Bergen kommune.

Heldal Eiendom AS er tiltakshaver. Og Arkitekter er utførende konsulent for planarbeidet.

Planområdet har adresse Liabotn, på Midtun i Bergen kommune. Planområdet er på ca. 30 daa.

I gjeldende kommuneplan er området satt av til generelt byggeområde og i gjeldende reguleringsplan er det regulert til blokkbebyggelse.

Formålet med reguleringsendringen er reduksjon av utnyttelse, og endring av formål fra blokkbebyggelse til tett småhusbebyggelse. Innspill og merknader kan sendes skriftlig til: Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no, og merkes "Liabotn regulering". Naboer og grunneiere varsles direkte.

Plankonsulent, sammen med Bergen kommune vil etter merknadsfristen er utløpt vurdere om merknadene samlet sett er av en slik art at forslaget til endring av reguleringsplan kan behandles som en mindre reguleringsendring jfr. plan- og bygningsloven §12-14.

Frist for merknader er satt til 11. januar 2018.

Kontakt Og Arkitekter ved Karen Reinholdtsen på mobil 975 34 313 for mer informasjon.