• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Ny reguleringsplan for Sandsliåsen 57 og 59

  • Kommunenes saksnr.: 201638624
  • Vår ref.: 161200
  • Dato: 20. feb. 2017

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet igangsetting av arbeid med ny reguleringsplan for Ytrebygda, Gnr 116 Bnr 160 mfl. Sandsliåsen (PLAN-ID tildeles etter kunngjøring), Bergen kommune.

Sandsliåsen Utbygging as er forslagsstiller for planarbeidet.
Og Arkitekter as er utførende konsulent for planarbeidet.

Planområdet har adresse Sandsliåsen 57 og 59 og omfatter gnr. 116 bnr.160, 212, 183 og 86 i Bergen kommune. Det er vedlagt er et oversiktskart som viser planområdet i større sammenheng, et kart som viser plangrense for planområdet, samt et kartutsnitt fra gjeldende arealdel av kommuneplanen.

Planområdet er på 31,8 daa. Området er i gjeldende kommuneplan satt av til byggeområde, samt grøntområde rundt Håvardstunvannet. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til kontor og isolasjonsbelte, samt grøntområde mot vannet.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boliger. Planprosessen vil også utrede avkjørsler og gangvei/ snarvei til bybanestopp. Innspill og merknader sendes skriftlig til: Og Arkitekter as, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no, og merkes:161200 Sandsliåsen.

Frist for merknader er satt til 24.03.2017.

Planforslaget vil utarbeides etter merknadsfristen. Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Bergen kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til Bergen kommune. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. For mer informasjon om reguleringsplaner og planprosesser vises det til:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2009/planlegging-planbygningsloven.html?id=570991

Spørsmål angående dette varsel kan rettes til Og Arkitekter as ved Terje Grøstad, tlf 975 54 391.