• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Reguleringsendring for Hansagårdene

  • Kommunens saksnr.: 201900768
  • Vår ref.: 190000
  • Dato: 22.02.19

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendring for Bergenhus, gnr. 166, gnr. 1156, Hansagårdene, Bergen kommune. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet.

Reguleringsendringen gjelder en mindre del av de eksisterende fjellhallene i reguleringsplanen for Hansagårdene. Forslagsstiller er Hansagårdene Eiendom AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Og Arkitekter AS.

Formålet med reguleringsendringen er å endre den delen av fjellhallene som i gjeldende plan er satt av til parkering, til kombinert formål lager og parkering. Planarbeidet er vurdert å ikke utløse krav til konsekvensutredninger, og er vurdert å kunne behandles som en forenklet prosess dersom ikke merknader til oppstart tilsier annet.

Bakgrunnen for reguleringsendringen er å tilrettelegge arealer til bruk som magasiner/lager. Behovet er i denne omgang på bakgrunn av UiBs behov, men reguleringsendringsendringen tar høyde for en fleksibel bruk for eventuelle andre fremtidige behov. Parkeringsarealet som endres til lager, er i dag i begrenset bruk, og omfatter ikke faste parkeringsplasser for beboere. Planområdet Hansagårdene har en reell overdekning av p-plasser i forhold til dokumentert behov, og en overdekning i forhold til forslag til ny kommuneplan i Bergen (KPA 2018). Reguleringsendringen medfører at parkeringsdekningen for vil komme innenfor krav i KPA 2018.

Merknader og innspil til regulseringsendringen sendes til:
Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no.

Frist for merknader er satt til 5. april 2019.

Spørsmål kan rettes på e-post til Og Arkitekter ved Jan Espen Vik eller på tlf. 55 30 06 00.